Obozy SOTO

 

   Regulamin Obozów SOTO:

 

Prosimy uczestników i opiekunów o zapoznanie się z poniższym Regulaminem Obozów SOTO:

 

1. Rezerwacji miejsca na obóz dokonuje się poprzez: prawidłowe wypełnianie formularza zgłoszeniowego na stronie, uzyskanie potwierdzenia rezerwacji od KIKU oraz dokonanie wpłaty zaliczki na konto organizatora podane w mailu potwierdzającym rezerwację. Wpłaty zaliczki należy dokonać w terminie do 7 dni. Pozostałą kwotę należności za obóz należy wpłacić najpóźniej 20 czerwca 2018r. Ilość miejsc na obóz jest ograniczona. O przyjęciu na obóz decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Uczestnik zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym terminie wymagane przez organizatora dokumenty, do których zalicza się Umowę Uczestnictwa w Obozie, Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku (dot. osób niepełnoletnich i uczących się).  Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w obozie z winy Uczestnika.

 

2. Uczestnik, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego, jego rodzice lub prawni opiekunowie, odpowiadają za szkody wyrządzone z jego winy podczas trwania imprezy i zobowiązani są do pokrycia wszelkich strat powstałych z tego tytułu w miejscu powstania szkody.

 

3. Organizator ma prawo odwołania obozu, bądź zmiany lokalizacji z przyczyn od siebie niezależnych jak np.: brak wymaganego minimum uczestników, siły wyższe (klęski żywiołowe, działania wojenne, epidemie), decyzje władz państwowych i innych instytucji.

 

4. W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana.

 

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania ramowego rozkładu dnia - nie spóźniania się na posiłki, uczestnictwa w zajęciach, przestrzegania ciszy nocnej.

 

6. Wszystkich Uczestników obejmuje nakaz podporządkowania się poleceniom kadry obozu, oraz zakaz samodzielnego oddalania się od grupy.

 

7. W przypadku wszelkich dolegliwości, nieszczęśliwych wypadków itp. należy powiadomić kadrę obozu; koszty lekarstw i interwencji specjalistycznych (np. wizyta u stomatologa itp.) Uczestnik obozu pokrywa we własnym zakresie.

 

8. Obowiązkiem Uczestnika jest przestrzeganie wszelkich regulaminów szczegółowych (np. regulamin bhp, p.-poż., kąpieli, wycieczek górskich itp.) oraz zachowywanie szczególnej ostrożności podczas treningów, gier, zabaw, wycieczek, kąpieli itp.

 

9. Uczestnik jest zobowiązany do czynnego uczestnictwa w prostych pracach obozowych.

 

10. Zasadą obozu jest wzajemna pomoc, życzliwość i troska o słabszych.

 

11. Na obozie, przez cały czas jego trwania obowiązują zakazy:

      - używania otwartego ognia na terenie użytkowanych obiektów

      - palenia papierosów, picia alkoholu oraz stosowania innych używek

 

12. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i filmów z utrwalonym swoim wizerunkiem powstałych w trakcie jej/jego udziału w obozie/imprezie poprzez publikację artykułu, reportażu, w internecie, prasie itp. oraz w celu prezentacji działalności SOTO - bez odrębnego wynagrodzenia.

 

13. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu grozi usunięciem uczestnika z obozu bez zwrotu kosztów obozu w trybie natychmiastowym.

 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O usługach turystycznych (jednolity tekst: DzU z 2004r. Nr 223 poz.2268 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy o ochronie konsumenta.

 

Kierownictwo KIKU

ZGŁOSZENIA

SOTO - Dalekowschodnie Centrum Kulturalno-Sportowe

Tel.: +48 22 299 01 30

recepcja@soto.waw.pl

Jeśli zauważyłeś błąd na stronie - zgłoś nam na maila: redakcja@soto.waw.pl

Poleć tę stronę: